Pályázati hirdetmények nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

Pályázati felhívás Szarvas, Béke utca 7. alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására 2021. július 08. | 08:53

 

Pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye:
Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas, Szabadság út 36.

Pályázat célja: Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonát képező szarvasi belterületi 2326/A/1. és 2326/A/2. hrsz-ú ingatlanok (Szarvas, Béke utca 7.) egyben, vagy igény szerint külön történő bérbeadása

Pályázat tárgya: Szarvas, Béke utca 7. szám alatti ingatlanon lévő alább részletezett ingatlanok bérbeadása kereskedelmi, irodai, egyéb más nem zavaró vállalkozói tevékenység céljából

 

Érintett ingatlanok adatai:

1. Hrsz: szarvasi belterületi 2326/A/1.

Címe: 5540-Szarvas, Béke utca 7.

Megnevezése: lakás

Részletezve:

alapterülete: 88 m2

helyiségei: szélfogó, közlekedő, fürdőszoba, kamra, WC, négy szoba, konyha

egyéb: az ingatlan felújítandó, gépészete elavult

2. Hrsz: szarvasi belterületi 2326/A/2.

Címe: 5540-Szarvas, Béke utca 7.

Megnevezése: lakás

Részletezve:

alapterülete: 113,10 m2

helyiségei: szélfogó, előtér, fürdőszoba, wc, szoba előszoba, kamra, szoba, közlekedő, fürdőszoba, wc, konyha, szoba, szoba

egyéb: az ingatlan felújítandó, gépészete elavult

Ajánlat benyújtásának helye: Szarvasi Polgármesteri Hivatal 5540-Szarvas, Béke utca 1. – 104-es iroda -

Pályázati biztosíték:

Az ajánlatkérő pályázati biztosítékot nem kér.

Bírálati szempontok:

- legmagasabb összegű bérleti díj,

- új munkahelyek létesítése

- tervezett foglalkoztatott létszám

A bérleti idő: ajánlattevő igényétől függően határozott, vagy határozatlan időtartamú

Havi (minimum) bérleti díj: 400 Ft/m2/hó+ÁFA, mely minden évben az infláció mértékével növekszik

A pályázat érvényességéhez az ajánlatnak tartalmaznia kell a következőket:

- a pályázó adatait

magánszemély esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma;

vállalkozó esetén: pályázó neve, születési neve, születési helye és ideje, anyja neve, lakcíme, személyi azonosítója, személyi száma, székhely, adószám, nyilvántartási szám, vállalkozói igazolvány száma;

jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, bankszámlaszám, statisztikai számjel, képviseletre jogosult neve, nyilatkozat arról, hogy a pályázó nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározottak szerinti átlátható szervezet,

- a pályázó által ajánlott bérleti díjat, mely nem lehet kevesebb a pályázati kiírásban megjelölt minimum bérleti díjnál

- bérleti idő megjelölése (határozatlan időre, vagy határozott időre, ebben az esetben dátum megjelöléssel)

- ajánlattevő/pályázó által végezni kívánt tevékenység bemutatása,

- foglalkoztatni kívánt személyek száma,

- a bérelni kívánt ingatlan megjelölése (egyben a két ingatlan, vagy csak az egyik)

- az ingatlan felújítása esetén a tervezett átalakítás, felújítás leírása, tervezett költségének részletes ismertetése

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolása:

- 30 napnál nem régebbi igazolás arra vonatkozóan, hogy semmiféle köztartozása nincs,

- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy felújítási/átalakítási terve szerint ezen munkálatokat, milyen forrásból kívánja megvalósítani,

- a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati felhívás feltételit maradéktalanul vállalja, valamint ajánlatát 3 hónapig fenntartja

Egyéb információk:

- Az ingatlanon elvégezhető minden olyan tevékenység, amely nem jár az épület, építmény szerkezeti átalakításával. Esetleges szerkezeti átalakításhoz, gépészeti felújításhoz a bérbeadó előzetes írásban kiadott engedélye szükséges, mely átalakítási/felújítási igényt már a benyújtandó pályázatban szerepeltetni kell. Az átalakítás/felújítás végzéséhez szükséges hatósági engedélyek megszerzése, valamint annak teljes költsége a leendő bérlőt terheli. Átalakítás/felújítás esetén a bérbeadó bérbeszámítást nem biztosít, a bérbeadó a Ptk. 5:68. §, 5:69.§, valamint az 5:70 §-aival összhangban már jelen pályázati hirdetményben is rögzíti, hogy az esetleges értéknövelő felújítás/átalakítás, hozzáépítés, vagy beépítés vonatkozásában a megépítést/beépítést követően, de azt megelőzően sem, keletkezik közös tulajdon, azok Szarvas Város Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában maradnak.

-Az ingatlanon végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően, illetve működési engedély birtokában folytatható.

- A bérleti szerződés megkötésének feltétele, hogy a bérlő legalább három havi bérleti díjnak megfelelő összeget kaucióként előre az önkormányzat bankszámlájára befizessen.

- A szerződéskötés esetén a felek megállapodnak abban, hogy a bérleti szerződést bármelyik szerződő fél – 12 hónapos felmondási idő betartásával – bármikor, indoklás nélkül jogosult felmondani.

- A bérbeadó jogosult arra, hogy a havi bérleti díj összegét évenként a hivatalosan megállapított inflációs rátának megfelelően módosítsa.

- Az ingatlan/ok bérbeadási ára nem tartalmazza az épület rezsiköltségét. A rezsiköltség megfizetése teljes mértékben a nyertes ajánlattevőt terheli.

- A nyertes ajánlattevő köteles az ingatlanra/okra vagyonbiztosítást kötni.

- Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, és az előírt feltételeknek megfelel, a pályázati eljárást eredményesnek kell tekinteni.

- Az ajánlatot és az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat olyan személyeknek kell aláírniuk, akik jogosultak az ajánlattevő illetve a nyilatkozattevő nevében kötelezettséget vállalni, illetve nyilatkozni.

E jogosultságot igazoló dokumentumok eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell. Aláírási címpéldányt másolatban. (Egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány becsatolása szükséges.)

- Az ajánlatkérő a dokumentációban előírt szerződést az eljárás nyertesével köti meg. Amennyiben az ajánlatkérő az eredményhirdetéskor a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározta, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.

A pályázat benyújtásának módja, határideje:

A pályázatokat legkésőbb személyesen 2021. július hó 30. napja 10.00 óráig zárt borítékban, „Pályázat a Szarvas Béke utca 7. szám alatti ingatlanok bérletére” jelige valamint a „Bontási ülésig felbontani tilos!” feliratok feltüntetésével 2 eredeti példányban Szarvasi Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályara (Szarvas, Béke utca 1., 104-es számú iroda) kell benyújtani.

A zárt boríték semmilyen utalást ne tartalmazzon a pályázó személyére vonatkozóan.

A pályázat elbírálása:

A beérkezett pályázatok felbontása az ajánlattételi határidő lejártát követően Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági és Pénzügyi Bizottságának soron következő ülésén történik, a bizottság a bontást követően javaslatot tesz a Képviselő-testület részére a nyertes pályázó személyére.

A pályázatok elbírálása során első lépésben azok érvényességi vizsgálatra kerül sor.

Szarvas Város Önkormányzata az ajánlat tartalmát együttesen vizsgálja, döntését pedig a helyi önkormányzati érdekre tekintettel, a számára legkedvezőbb ajánlat elfogadásával hozza meg. Az önkormányzat fenntartja a jogát arra, hogy – akár indoklás nélkül is – a pályázati eljárást eredménytelennek minősítse.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton,

- az ajánlatot a kiírásban meghatározott, illetve a szabályszerűen meghosszabbított határidő után nyújtották be,

- az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírásban, jogszabályokban valamint a jelen eljárási rendben foglaltaknak,

- amely az ajánlati árat (díjat) nem egyértelmű határozza meg, vagy más ajánlatához valamely feltételhez köti,

- olyan ajánlattevő nyújtotta be, akinek az önkormányzattal szemben lejárt tartozása van, továbbá aki szerződésbe foglalt vállalásait nem teljesítette,

- nem csatolta a kért nyilatkozatokat, igazolásokat.

Az ajánlatkérő az ingatlan megtekintését előzetes egyeztetés alapján biztosítja.

A pályázatra vonatkozó egyéb információ kérhető: Tóth Sándor gazdasági ügyintézőtől személyesen illetve a 06 66 311-122/120. telefonszámon.

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/539-4929, +36 20/484-6690
E-mail: kozteruletfelugyelo@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Pingvin Patika
Telefon: 66-311-616 indulás előtt érdeklődjön telefonon!
Nyitvatartas: 2021. február 27. 13:00 órától 2021. március 06. 13:00 óráig
Cím: Szarvas, Kossuth L. u. 21/a.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek