Pályázatok nyomtatás nagyítás Elküldöm

Bezár
Cikk küldés
 
 

TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 2019. augusztus 04. | 14:37

 

Zöld infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében

 

2020. december 31.

Projekt címe: „Zöld infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében”

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010

Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Békés Megyei Önkormányzat

Támogatás összege: 500.000.000.- Ft

Támogatás mértéke: 100%

Tervezett befejezés: 2022.03.31.

Projekt leírás:

Támogatási kérelmet az elvárható gondos tervezés mellett készítettük el, azonban a pályázat benyújtása és a megvalósítás közt eltelt 3 év alatt újabb igények jelentkeztek, mely igények a módosítási igénylésben leírt módosításokkal kielégíthetőek. A módosításokat fontosnak tartjuk a környezet állapotának javítása, a megépített infrastruktúra védelme érdekében. A városi közterületek környezettudatos, család- és klímabarát megújítására törekszünk, azaz arra, hogy a beavatkozások területe alkalmas legyen a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez, mindeközben a fejlesztések a környezeti fenntarthatóság követelményeit szolgálják, a városi zöld környezet megteremtéséhez, a biodiverzitás növeléséhez, gazdaságos fenntartáshoz járuljanak hozzá. A műszaki- szakmai módosítások nem veszélyeztetik a projekt eredeti célkitűzését, a projekt vonatkozásában megállapított indikátorok száma, értéke nem csökken.

Főkedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásakor az Erzsébet-ligeti Pavilon felújítását tervezte, azonban a támogatási kérelem benyújtása és a támogatói döntés között eltelt időszak alatt világossá vált, hogy a Pavilon felújításának tervezett költsége jóval magasabb az elnyert támogatásnál, így benyújtotta a TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 támogatási kérelmet, az „Erzsébet ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése” Ligeti pavilon felújítására. Támogató döntés napja: 2020.05.08., szerződés hatályba lépésének napja: 2020.07.08. Ezen indok alapján jelen projektből ezen projektelem kivételének engedélyezését kezdeményezzük. A Pavilon projektelem helyett Gazdaságélénkítő tevékenységként a szarvasi Városi piac területén a Piaccsarnok épület padló-temperálása valósul meg a visszatérő termálvíz lehűtésével a csatolt műszaki dokumentumok alapján. Ezen projektelem csere a „Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek” (CO39) indikátort teljesíteni tudjuk, sőt a projektelem megvalósításának engedélyezése az indikátor növekedését eredményezi, a korábbi 700 m2 helyett 1714 m2 – re. A piaccsarnok felújításának tervezett költsége bruttó 41.000.000 Ft.

Új projektelemként tervezzük az Erzsébet-ligetben a meglévő mulcsos futópálya helyett új, rekortán burkolatú futópálya építését (hossz: 1.150 fm, tervezett szélesség: 2,2 m), illetve a Vásártéren (Jókai ltp. és Vágóhíd-Jókai ltp. szomszédságában, a szarvasi 4229/5. hrsz.-ú ingatlanon) új, az Európai Uniós szabványnak megfelelő játszótér kialakítását (a mellékelt elhelyezési terv szerint, időtálló, színezett fém szerkezetű játszótéri eszközök elhelyezésével, valamint színes gumiburkolatos ütéscsillapítással az 1,0 m feletti esésmagasságú játékoknál).

A projekt megvalósításra rendelkezésre álló támogatást- a már megkötött szerződések, a jelenleg közbeszerzési eljárás alatt lévő projektelemek, illetve a két új projektelem tervezett költsége alapján- előreláthatóan nem tudja 100 %-osan főkedvezményezett felhasználni, így visszafizetésükről gondoskodni fog a projekt pénzügyi zárása előtt.

A projekt műszaki- szakmai tartalmának, költségvetésének összeállítása a Pályázati felhívás 5.7 pontjában leírt költségkorlátok figyelembevételével történik. A költségkorlátoknak való megfelelés az 1. mérföldkőig bemutatásra kerül.

A projekt a Felhívás 3.2 fejezetében (a projekt műszaki- szakmai tartalmával és megvalósítással kapcsolatos elvárások) megfogalmazott releváns pontoknak maradéktalanul megfelel.

Jelen módosítási igénylésben a műszaki tartalom változáson kívül a mérföldkövek módosítását kérvényezzük, melynek indoka, hogy a jelenlegi műszaki-szakmai tartalom változás miatt az 1. mérföldkőben benyújtandó előkészítési dokumentumok aktualizálása nem fejeződött be. Az 1. mérföldkő határideje 2021.02.28.-ra módosul. Az 1. mérföldkő tolása miatt a további mérföldkövek tolása is szükségessé vált.

A módosítási igénylésben módosításra kerül a projekt adatlap műszaki, szakmai tartalma, a projekt adatlap műszaki- szakmai eredmények lapja. Az új projektelem kapcsán új megvalósítási helyszínek kerültek rögzítésre. Jelen módosítási igénylésben benyújtásra kerül az új műszaki tartalomhoz igazodó alátámasztó dokumentum az Igényfelmérés és Kihasználtsági terv. A főkedvezményezett részéről módosításra került a kapcsolattartó.

Részletes szakmai tartalom:

A támogatási kérelem keretében a Felhívás Területspecifikus Mellékletének 1.2 pontjában rögzített elkülönített földrajzi célterületek közül a Békés Megye Területspecifikus Mellékletében a c) Szarvasi járás városai számára elkülönített indikatív keretösszeg, összes elszámolható költség alapon elkülönített földrajzi célterület terhére kívánunk támogatást lehívni.

1) A projekt céljai: Projektünk célja, hogy a tervezett fejlesztések javítsák Szarvas város általános környezeti állapotát, segítsék a település fenntartható fejlődési pályára állítását, hozzájáruljanak a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, Szarvas város térségben betöltött központi szerepkörének erősítéséhez, lakosságának megtartásához. Projektünk hozzájárul az ITS „3.2.1 Városi szintű középtávú tematikus célok” T3: „Vendégváró város”, a T4: „Szép város”, T5: „Zöld város”, T6: „Fenntartható mintatelepülés”, T7: „Aktív város” célokhoz. A városrészi célokhoz való illeszkedést a Szakmai Megalapozó Tanulmányban (továbbiakban: SZMT) bemutatjuk. 2) A fejlesztés helyszíne: A projekt Szarvas városában a SZMT-ban és az Akcióterületi Tervben kijelölt akcióterületen valósul meg. A beavatkozási területek a pályázó tulajdonában vannak/lesznek. Ezek OTÉK szerinti besorolása az adatlap „Megvalósítási helyszínek” pontjában található. 3) A fejlesztés részletes szakmai tartalma: Fejlesztjük az Erzsébet-liget zöldfelületeit (tájhonos fák, cserjék ültetése tájidegen fák és cserjék eltávolítása, bokros sáv kialakítása).

Sor kerül a liget sétaútjainak felújítására, szemetesek, padok elhelyezésére, a közvilágítás korszerűsítésére, bővítésére. Ligetben megtörténik a terület szegélyeinek védőcserjésítése.

Gazdaságélénkítő tevékenységként a szarvasi, Városi piac területén a Piaccsarnok épület padló-temperálása valósul meg a visszatérő termálvíz lehűtésével.

A Ciprus-liget zöldfelületét a holtág parton tájhonos mocsárciprus, a főút közelében cserjesáv ültetésével fejlesztjük. A ligetben elhelyezésre kerül egy gyalogoshíd a zöld infrastruktúra hálózatába integrálva, fém korlátjában „SZARVAS felirattal.

Az önkormányzati üdülő előtti területen zöldfelület fejlesztés, védett növény fajok élőhelyének rehabilitációja (tájidegen fásszárúak eltávolítása, a keményfa-ligetek jellemző fái és cserjéi ültetése, betonoszlopos drótkerítés megszüntetése) tervezett.

Az Arborétum utca utáni területen a zöldterület rendezését a tájidegen fásszárúak eltávolítása, tájhonos fák, cserjék ligetes ültetése jelenti. A holtág parton sétaút kiépítése tervezett, valamint padok és szemetesek elhelyezése.

A város keleti oldalán lévő vasútmenti területeken cél a biodiverzitás növelése. Önállóan támogatható tevékenységként a helyi védettségű élőhely záportározó tó és közvetlen környezetének (növény és nádírtás, szemétmentesítés, kotrás, rézsűképzés, partvédelem kialakítás, védőfásítások) rekonstrukciója, a degradáltabb területrészeken a nem kívánatos tájidegen fák és cserjék (akác, amerikai kőris, zöld juhar, gyalogakác) eltávolítása után, a térszinteknek megfelelően további nyílt vízfelületeket és mocsarakat, üde réteket és fűz-nyár ligeteket, száraz gyepeket és tölgy-kőris ligeteket alakítunk ki. A vasútvonal mentén a tájhonos fajokkal történő további erdősítések valósulnak meg. Ligetesítjük a területet. Önállóan nem támogatható tevékenységként a településre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra megújítása a cél. Felújítjuk a záportározó tó levezető CS-1-0 jelű csatornáját. A CS-1-0 jelű levezető csatorna (Indikátor: 601,4 fm) gyökérzónás kotrását hajtjuk végre. A tónál átereszek építése támfallal, burkolattal. A tó körül mulcsos sétány kerül kialakításra.

A Vízi színpad környékén fásszárúak ültetését, pótlását hajtjuk végre. A meglévő zöldfelületek gondozhatóságát, hosszútávú fenntarthatóságát az öntözőhálózat bővítésével kívánjuk javítani, mely kiterjed a Víziszínpadnál a Petőfi utcára is.

A Szentesi úti lakópark és környékének zöldfelületein (Erkel tér) parkosítunk (fásszárúak ültetése, pótlása). Ehhez kapcsolódóan a Szentesi út mellett új járda építést tervezünk, a parkokban kültéri padokat, asztalt, szemeteseket helyezünk el.

A Fürdővel szembeni területen új zöldfelület létesítése (fásszárúak ültetése, gyepesítés) a cél.

A Székely Mihály téren további parkosításra (fásszárúak ültetése, szegélycserjésítés) kerül sor. Megújításra kerülnek a lakótelepek zöldfelületei (fásszárúak ültetése, szegélycserjésítés) is. Ehhez kapcsolódóan a járdaburkolatok javítását, továbbá padok és szemetesek kihelyezését tervezzük.

Az Állomás téren padok szemetesek kihelyezésére, valamint a közvilágítás korszerűsítése keretében 2 napelemes kandeláber telepítésre kerül sor.

Tervezzük továbbá a fő projekthelyszínen, az Erzsébet-ligetben a meglévő mulcsos futópálya helyett új, rekortán burkolatú futópálya építését (hossz: 1.150 fm, tervezett szélesség: 2,2 m), illetve a Vásártéren (Jókai ltp. és Vágóhíd-Jókai ltp. szomszédságában, a szarvasi 4229/5. hrsz.-ú ingatlanon) új, az Európai Uniós szabványnak megfelelő játszótér kialakítását (a mellékelt elhelyezési terv szerint, időtálló, színezett fém szerkezetű játszótéri eszközök elhelyezésével, valamint színes gumiburkolatos ütéscsillapítással az 1,0 m feletti esésmagasságú játékoknál. A Jókai lakótelepen és a Jókai-Vágóhíd lakótelepen a gyalogos járdák aszfaltozással kerülnek felújításra.2019. augusztus 04.

Kedvezményezett neve: Szarvas Város Önkormányzata

Projekt címe: Zöld infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében

Szerződött támogatás összege: 500.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:A projekt Szarvas városában valósul meg. Fejlesztjük az Erzsébet-liget zöldfelületeit (tájhonos fák, cserjék ültetése tájidegen fák és cserjék eltávolítása, bokros sáv kialakítása). Sor kerül a liget sétaútjaink felújítására, szemetesek, padok elhelyezésére,

a közvilágítás korszerűsítésére, bővítésére.  Gazdaságélénkítési céllal megtörténik a ligetben található Pavilon felújítása, a terület szegélyeinek védőcserjésítésével. A Ciprus-liget zöldfelületét a holtág parton tájhonos mocsárciprus, a főút közelében

cserjesáv ültetésével fejlesztjük. A ligetben elhelyezésre kerül egy gyalogoshíd a zöld infrastruktúra hálózatába integrálva. Az önkormányzati üdülő előtti területen zöldfelület fejlesztés, védett növény fajok élőhelyének rehabilitációja (tájidegen fás szárúak eltávolítása, a keményfa-ligetek

jellemző fái és cserjéi ültetése, betonoszlopos drótkerítés megszüntetése) tervezett. Az Arborétum utca utáni területen a zöldterület rendezését a tájidegen fásszárúak eltávolítása, tájhonos fák, cserjék ligetes ültetése jelenti. A holtág parton sétaút kiépítése tervezett, valamint

padok és szemetesek elhelyezése. A város keleti oldalán lévő vasút menti területeken a településre hulló csapadékvíz hasznosítására alkalmas infrastruktúra megújítása, továbbfejlesztése a cél. Ennek során kiépítjük a vízmozgást elősegítő csatornarendszert és műtárgyait, a belvíztározó

tó megfelelő vízmélységének eléréséhez kotrást hajtunk végre. A terület fejlesztési elemeinek része még a partvédelem biztosítása cölöpözéssel, valamint a tiltó műtárgy és levezető csatorna felújítása/takarítása. Tanösvény  kialakítására kerül sor illetve ligetesítjük

a területet. A Vízi színpad környékén és a Szabadság utcán (Fő út) fásszárúak ültetését, pótlását hajtjuk végre. A meglévő zöldfelületek gondozhatóságát, hosszútávú fenntarthatóságát az öntözőhálózat bővítésével kívánjuk javítani, mely

kiterjed a Vízi színpad, a Szabadság utca, a Fő tér és a Kossuth tér területére. A Szentesi úti lakópark és környékének zöldfelületein parkosítunk (fásszárúak ültetése, pótlása). Ehhez kapcsolódóan a Szentesi úton járdafelújítást végzünk, a parkokban kültéri padokat, asztalokat, szemeteseket

helyezünk el. A Fürdővel szembeni területen új zöldfelület létesítése (fásszárúk ültetése, gyepesítés) a cél. A Székely Mihály téren további parkosításra (fásszárúak ültetése, szegélycserjésítés) kerül sor. Megújításra kerülnek a lakótelepek zöldfelületei

(fásszárúak ültetése, szegélycserjésítés) is. Ehhez kapcsolódóan a járdaburkolatok javítását, továbbá padok és szemetesek kihelyezését tervezzük. Az Állomás téren padok szemetesek kihelyezésére valamint a közvilágítás korszerűsítése keretében 2 kandeláber telepítésre kerül sor.  

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.12.31.

Projekt azonosítószáma: TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010

 


elérhetőségek

SZARVASI POLGÁRMESTERI HIVATAL

5540 Szarvas, Szabadság út 36.
Tel.: +36 66/311-122
Fax: +36 66/311-704
E-mail: hivatal@szarvas.eu

TITKÁRSÁG

Tel: +36 66/311-490
Fax: +36 66/210-063
E-mail: hivatal@szarvas.eu

KÖZTERÜLET-FELÜGYELET, TÉRFIGYELŐ SZOLGÁLAT

5540 Szarvas, Petőfi u. 12.
Tel.: +36 20/484-6690
E-mail: forizspeter@szarvas.eu

Sürgősségi orvosi ügyelet

Munkanapokon délután 16 órától másnap reggel 8 óráig, hétvégén és munkaszüneti napokon 0-24 óráig.

Az ügyelet helye: Szarvas, Vasút u. 46-48.
Telefon: 06-66/400-502

Ügyeletes gyógyszertár

Név: Borostyán - Patika
Telefon: 66-311-860
Nyitvatartas: 2023 január 28. 13:00 órától 2023 február 04. 13:00 óráig
Cím: 5540 Szarvas, Eötvös u. 44.

Ügyintézés


POLGÁRMESTER

Minden pénteken 8:00 - 12:00

ALPOLGÁRMESTER

Minden kedden 9:00 - 11:00

JEGYZÕ

Minden kedden 8:00 - 12:00
KÖZTERÜLET-FELÜGYELŐ

Minden hét első munkanapján
8:00 - 10:00

HIVATAL

Hétfõ: 8:00 - 12:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8:00 - 12:00

KORMÁNYABLAK

Hétfõ: 7:00 - 17:00
Kedd: 8:00 - 12:00
Szerda: 8:00 - 12:00
Csütörtök: 8:00 - 18:00
Péntek: 8:00 - 12:00

Bannerek